سوال شخصی از مشتری بپرسید انتظارات مشتری از ما را بدانیم مقصود و منظور مشتری از چیزی که پرسیده یا خواسته را بدانیم  اولویت های مشتری کدامند  خلاصه سازی تمام صحبت ها با مشتری اولویت های مشتری کدامند 

بستن
مقایسه