!!به علت نوسانات بازار قبل از خرید، تلفنی هماهنگ کنید!!