نرم افزار های برند هایک ویژن

نرم افزار های ویندوز

SADP Config Tool

IVMS4200

نرم افزار های Android

Ivms4500

Hik-connect

نرم افزار های IOS

Ivms4500

Hik-connect

!!به علت نوسانات بازار قبل از خرید، تلفنی هماهنگ کنید!!