در این مقاله سعی داریم در ابندا به معرفی دستگاه دزگیر دوسیمکارتی مدل های A600+ و A700 و قابلیت ها بپردازیم سپس نحوه نصب و سیم کشی دستگاه های دزدگیر دوسیمکارتی را توضیح دهیم.

معرفی قابلیت های دستگاه دزدگیر دوسیمکارتی A600+ و A700 آنیک

 • قابلیــت برنامــه ریــزی و کنتــرل دســتگاه از طریــق تماس صوتــی , iOS , Android, SMS
 • کنترل دستگاه از طریق تماس با سیم کارت و خط تلفن ثابت و همچنین SMS و نرم افزار
 • ۴خروجی قابل کنترل برای وسایل برقی باSMS و تماس صوتی و نرم افزار
 • تنظیم مدت زمان آژیر(۱۰ الی ۴۰۰)از طریق کیپد وSMS و نرم افزار
 • گزارش گیری محرمانه (گزارش ورود و خروج از محیط به مدیر)
 • امکان تعیین نوع هر زون به صورت مجزا در کیپد(NC,NO)
 • امکان قطع بلندگوی بیرونی از طریق SMS و نرم افزار
 • امکان حذف هر ریموت به صورت مجزا از طریق SMS
 • نامگذاری هر زون به صورت مجزا(فارسی و انگلیسی)
 • ارسال نام زون و شماره چشم بی سیم در پیام آلارم
 • قابلیت تنظیم سطح امنیت دستگاه (SECURITY)
 • گزارش قطع و وصل برق شهر و خط تلفن ثابت
 • ۳۰ حافظه شمره تلفن( SMS, GSM , LINE)
 • تماس از طریق سیم کارت و خط تلفن ثابت
 • پنج زون با سیم و یک زون بی سیم
 • تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم
 • فرکانس دســتگاه۳۱۵ مگا هرتز
 • قابلیت تغییرTONE/PULSH
 • قابلیت ارسال SMS فارسی
 • قابلیت اتصال به کیپد
 • گزارش دوره ای شارژ
 • حفاظت بلندگو
 • زون پدال

توجــه: تنهــا تفــاوت دو مــدل A600,A700 در ایــن اســت کــه در مــدل A700 سیســتم، امــکان پشــتیبانی از 2ســیم کارت را بصــورت غیــر همزمــان دارد ولــی از نظر برنامه ریزی و امکانات این دو مدل دستگاه هیچ تفاوتی باهم ندارند.

معرفی ویژگی اختصاصی دستگاه دزدگیر دوسیمکارتی A600+ و A700 آنیک:

بعد از روشن کردن دستگاه و متصل نمودن به برق، اولین دفعه که دستگاه راه اندازی می شود با سیم کارت شمار 1(SMS1)شــروع بــه کار مــی کنــد.

تمامــی حــالات و کنتــرل هــای دســتگاه فقــط توســط ســیم کارت اول (SIM1) امــکان پذیــر اســت. در صورتــی کــه بــه هــر دلیــل بــرای ســیم کارت 1(SIM1) مشــکلی بــه وجــود آیــد، دســتگاه بــه طــور اتوماتیــک بــه ســیم کارت۲(SIM2) جابــه جــا مــی شــود و بقیــه حالات و کنتــرل هــا توســط (SIM 2)قابــل کنتــرل اســت.

 • توجــه: زمانــی کــه جابجایی در ســیم کارت ها انجام شــود، دســتگاه به ســه شــماره اول حافظه SMS (حافظه شماره ۰و۱و۲) پیــام کوتــاه جهــت اطــاع از ســیم کارت فعلــی ارســال می کند.

نکات مهم:
لطفآ قبل از روشن کردن دستگاه این دفترچه را مطالعه نمایید.

 1. رمــز پیــش فــرض در کلیــه مراحــل برنامــه ریــزی و کنتــرل دســتگاه،۰۰۰۰
 2. اگــر از ســیم کارت جدیــد اســتفاده مــی کنیــد آنــرا داخــل گوشــی گذاشــته و حتمــا پیــن کــد آن را غیــر فعــال کنیــد.

توجــه: اگــر از ســیم کارت همــراه اول بــرای اولیــن دفعــه اســتفاده مــی کنیــد، حتمــا آن را داخــل گوشــی گذاشــته و یــک تمــاس برقــرار کنیــد. اپراتــور همــراه اول بــرای ســیم کارت هــای جدیــد در ابتــدا بخشــی را فعــال کــرده کــه بایــد بــا شــماره ای دلخــواه تمــاس ایــن ً گرفتــه، بعــد از تمــاس، زبــان مــورد نظــر خــود را انتخــاب کــرده و تاییــد کنیــد. حتمــا مرحلــه در ســیم کارت هــای جدیــد همــراه اول انجــام شــود.

 1. ۳-همــکار گرامــی، در صــورت امــکان بــرای ارایــه کارآیــی بهتــر دســتگاه از ســیم کارت همــراه اول اســتفاده شــود.

۴-بــرای آنتــن دهــی بهتــر دســتگاه از ســیم کارت هــای یــک تکــه و عــادی اســتفاده نماییــد و لطفــا از ســیم کارت هــای ســه پانــچ (عــادی، میکــرو و نانــو) اســتفاده ننماییــد و ۴بهتــر اســت ســیم کارت هــای نســل (یوسیم یا 4G) اســتفاده نشــود.

۵-از شارژ سیم کارت داخل دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

۶-بــرای اســتفاده از هــر زون، جامپــر مربــوط بــه آن را کــه در بــالای ترمینــال زون قــرار گرفتــه، برداریــد.

۷-در صورتــی کــه شــماره گیــری در حالــتTONE(تن)انجــام نشــد مــی بایســت از طریق پالس(pules)نیــز تســت نمایید.

۸-یــن مــدل دســتگاه را هــم مــی تــوان از طریــق ســیم کارت و هــم خــط ثابــت کنتــرل کــرد بــه معنــی ایــن کــه مــی توانیــد کنتــرل خروجــی هــا، فعالــی و غیــر فعالــی دســتگاه را بــه دســت بگیریــد.

۹-شــما مــی توانیــد بــا دانلــود نــرم افــزار بــه جــای اســتفاده از پیــام کوتــاه جهــت انجــام تنظیمــات دســتگاه بــه راحتــی و بــه جهــت کمتــر شــدن اشــتباه در تایــپ پیــام کوتــاه و بــالا رفتــن امنیــت دســتگاه بــا نــرم افــزار ایــن تنظیمــات را انجــام دهیــد.

۱۰-تنظیمات پیش فرض دســتگاه:

الف:حالت تلفن:(tone)

ب:حالــت تلفــن:۳۰ ثانیه

ج:حفاظت بلندگو:قطع

د:تمامی زون ها در حالت نرمال

مــی باشــند (حالــت هــای دینــگ دانگ ،نیمــه فعال ۲۴ســاعته تنظیم نشــده اســت

۱۱-در صــورت آلارم شــدن دســتگاه و بــا شــروع شــماره گیــری توســط دزدگیــر،LED مربــوط بــه همــان زون روشــن مــی شــود و همچنیــن شــماره آن بــروی LCD نمایــش داده مــی شــود و بــا غیــر فعــال (غیــر مســلح) کــردن دســتگاه ایــن LED همچنــان روشــن باقــی مــی مانــد کــه در واقــع بــه آن حافظــه دســتگاه مــی گوینــدو در صورتــی کــه روی LCD کلمه OPENنوشــته شــده باشــد بــه معنــی ایــن کــه قبــا ایــن زون بــاز بــوده و در حــال حاضــربســته اســت و در صورتــی کــه روی LCD کلمه ERROR نوشــته شــده باشــد بــه معنــی اینکــه قبــا ایــن زون بــاز بــوده و درحــال حاضــر هــم بــاز اســت. جهــت پــاک کــردن ایــن حافظــه مــی بایســت یکبــار دســتگاه را فعــال(مسلح)و غیر فعال (غیر مسلح)نمود.

۱۲-برای نصب دستگاه سعی کنید برد دستگاه را خارج ننمایید و از سوراخ های کنــار، دســتگاه را نصــب نمایید.

۱۳-برای کارآیی بهتر گیرنده ریموت دستگاه، آنتن آن را تا انتها بیرون بکشید.

۱۴-دســتگاه دارای چندیــن مســیر بــرای ورود ســیم اســت، ســیم هــا را بــه نحــوی مرتــب نماییــد کــه هیــچ کــدام از ســیم ها بــه ترانــس اتصالــی نکنــد و از روی برد دستگاه رد نشوید .

۱۵-دســتگاه بایــد حداقــل ۲۰ سانتی ســانتی متــر بــا اشــیاء اطــراف فاصلــه داشــته باشــد، ایــن فاصلــه جهــت کار صحیــح گیرنــده و خنــک شــدن دســتگاه الزامــی اســت .

۱۶-توجه: نصب هر سنســوری باید حداقل ۱/۵ تا ۲ متراز دســتگاه فاصله داشــته باشــد.

۱۷-دســتگاه در هنــگام شــماره گیــری حافظــه هــای خالــی را حــذف مــی کنــد بنابرایــن اجبــاری بــه اســتفاده از همــه شــماره هــا نمــی باشــد.

راهنمای سریع کیپد:

توجــه: دکمــه هــای کیپــد را بــه مــدت ۳ ثانیه نگــه داشــته تــا بــه منــوی مربوطــه کــه در زسر به ان اشاره شده است وارد شوید.

راهنمای زون:

راهنمای سریع ریموت:

توجه: ۲ نوع راهنمای سریع ریموت ســریع هــر دو نــوع ریمــوت در زیــر آمــده اســت.

نحوه نصب و سیم بندی دستگاه دزدگیر دوسیمکارتی A600+ و A700 آنیک

در شکل زیر سعی کردیم نحوه نصب و سیم بندی را بصورت شماتیک و تصویر به شما نشان دهیم.

نحوه نصب اسپلیتر (نویزگیر خط تلفن):

نحوه جایگذاری سیم کارت در سوکت سیم کارت:

توجــه داشــته باشــید کــه ســیم کارت در جهــت صحیــح و بــه طــور کامــل در محــل خــود قــرار گیرید.

ترمینال باتری (BAT):

بــا دقــت در رعایــت جهــت، ســیم هــای باتــری را وصــل کنیــد. ســیم قرمــز بــه مثبــت و ســیم مشــکی بــه منفــی وصــل شــود.این مسیر به یک فیوز4آمپر مجهز است.

ترمینال(AUX (13V:

تغذیــه کلیــه چشــم هــا را بــا حفــظ جهــت بــه طــور مــوازی بــه هــم وصــل کنیــد. ســپس بــا رعایــت جهــت صحیــح بــه ترمینــال AUX وصل کنید.این مسیر مجهز به یک فیوز۲ امپر است.

خروجی برای آژیر(SIR):

اگر از آژیر استفاده می کنید، سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمینال SIR وصل کنید. برای تنظیم نوع تک آژیر به صفحه ۱۸ مراجعه کنید.

خروجی برای بلندگوها(SP):

بلندگوهــا را بــه طــور مــوازی بــه هــم وصــل کنیــد (حداکثــر۲ بلندگوی ۸ اهم ۲۵ وات )ســپس آنهــا را بــه ترمینــال SP وصل کنید.برای تنظیم نوع تک آژیر به صفحه ۱۸ مراجعه کنید.

ترمینالA/D(کیپد ساده ):

این ترمینال ها جهت اتصال به کیپد طراحی شده است.ولتــاژ لحظــه ای منفــی روی ترمینــال Aدزدگیــر را فعــال مــی کنــد.(ARM) و ولتاژ لحظــه ای منفــی روی ترمینــال D دزدگیــر را غیرفعــال مــی کنــد(DISARM).

زون ها (Z1,Z2,Z3,Z4,Z6):

درصــورت نیــاز بــه اتصــال بیــش از یــک چشــم بــه زون هــا بایــد آن هــا را بــه صــورت ســری بــه ترمینــال زون مــورد نظــر وصــل کنیــد.

توجــه: تعــداد چشــم هایــی را کــه مــی تــوان بــه صــورت ســری بــه هــم وصــل کــرد بــه مجمــوع متــراژ ســیم کشــی چشــم هــا بســتگی دارد ولــی بــه طــور معمــول مــی تــوان تا ۸ چشــم را بــه صــورت ســری بــه هــر زون متصــل نمــود

انواع زون ها :

زون NORMAL CLOSE )NC) یعنــی اتصــال بیــن دو پایــه زون همیشــه بســته اســت و در صــورت بــاز شــدن ایــن مســیر دســتگاه شــروع بــه آلارم مــی کنــد

زون NORMAL OPEN)NO)این زون برعکس زون NC است یعنی اتصال بین دو پایه زون همیشـه باز اسـت و در صورت بسـته شدن این مسـیر دزدگیر شروع به آلارم می کند.هــر کــدام از زون هــا را مــی تــوان (بــا فشــردن دکمــه6 کیبورد به صورت دلخواه یکی از حالت های NORMAL OPEN)NO) یا (NC(NORMAL CLOSE استفاده کرد .

زون ۶ را فقط به عنوان زون پدال (۲۴ ساعته) می توان استفاده کرد که در صفحــه بعــد توضیــح داده شــده اســت.

خروجی ها(out1 – out2 – out3 – out4):

در این دستگاه چهار خروجی داریم:

out4 وout3 ,out2 ,out1

خروجــی ۵۰ میلــی آمپــر جهــت اتصــال بــه رلــه، قابــل کنتــرل توســط smsو تماس و نرم افزار.

4out:ایــن خروجــی توســط ریمــوت نیــز قابــل کنتــرل اســت. اگــر دکمــه , را به مدت 2ثانیــه نگــه داریــد، دســتگاه بــه شــما خروجــی منفــی مــی دهــد. ایــن فرمان بــرای راه انــدازی رلــه در بازکــن مناســب اســت.

توجــه: جهــت اســتفاده از هــر خروجــی لازم اســت مــدار رلــه زیــر را اســتفاده کنیــد.یــا از بردهــای رلــه (تــک رلــه یــا 4 رله )یــن شــرکت اســتفاده کنیــد.

به هیچ وجه از خروجی ها به صورت مستقیم و بدون رله استفاده نکنید.

دینگ دانگ(CHIME):

در صورتــی کــه بخواهیــم در زمــان غیرفعــال بــودن دزدگیــر از ورود و خــروج افــراد مطلــع شــویم (از طریــق صــدای تــک بــوق پخــش شــده در دزدگیــر) مــی تــوان وضعیــت دینــگ دانــگ را فعــال نمــود.

ترمینال Z1 : زون یک (Z1 )دستگاه می تواند دارای دینگ دانگ باشد. در
صورتی که دستگاه غیر فعال)غیر مسلح( باشد یک دینگ دانگ پخش می کند
و در صورتی که فعال (مسلح) باشد مانند قبل عمل می کند.

جهــت فعــال کــردن ایــن حالــت دو دکمــه , را به صورت کاملا همزمان فشار دهید. دستگاه با یک تک بوق فعال شدن دینگ و دانگ را روی LCD نمایش می دهد.

جهت غیر فعال کردن این حالت دو دکمه را همزمان فشار دهید .

دستگاه با سه تک بوق غیر فعال شدن دینگ دانگ را روی LCDنمایش می دهد.
اگر دستگاه در حالت حافظه باشد دینگ دانگ عمل نمی کند.

توجه: جهت اینکه حافظه پاک شود حتما یک دفعه دزدگیر فعال و غیر فعال شود.
یکی دیگر از قابلیت های این دستگاه اینست که می توانید چشم های بی سیم

توجه: جهت اینکه حافظه پاک شود حتما یک دفعه دزدگیر فعال و غیر فعال شود.
یکی دیگر از قابلیت های این دستگاه اینست که می توانید چشم های بی سیم را از طریق ) روش تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم( در صفحه۲۴به حالت دینگ دانگ در بیاورید)

حالت نیمه فعال یا نیمه مسلح پارت زون( PART ZONE):

دراین حالت زون های Z1 و Z2 فعال (مسلح)بوده و مابقی زون ها به
غیر از زون های 24 ساعته غیر فعال(غیر مسلح)می باشد. جهت فعال کردن حالت نیمه فعال (نیمه مسلح)کلید یا فشار داده وبرای غیر فعال کردن از کلید استفاده کنید.وضعیت سنسورهای بی سیم را در بخش روش تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم
مطالعه نمایید.

زون 24 ساعته Z:

زون 24 ساعته یکی از زون های دستگاه است که در صورتی دزدگیر غیرفعال
(غیرمسلح)باشد این زون همچنان فعال (مسلح)است معمولا از این زون برای
دتکتورهای دود و حرارت و شوک سنسور استفاده می شود.

نکته: برای استفاده از زون 24 ساعته باید دکمه SET REMOTE بروی بُرد را نگه داشته و دکمه ی یا ریموت را بزنید . با یک صدای تک بوق، زون 4 به حالت24 ساعته درمی آید و روی LCD نمایش داده می شود. برای غیر فعال کردن به همان شکل فعال کردن عمل کنید

توجه: جهت اینکه حافظه پاک شود حتما یک دفعه دزدگیر فعال و غیر فعال شود.
یکی دیگر از قابلیت های این دستگاه اینست که می توانید چشم های بی سیم را
از طریق ( روش تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم)در صفحه 20 به حالت زون 24
ساعته در بیاورید.

زون پدال:

ترمینال Z6 : این ترمینال زون 24 ساعته ای است که به پدال متصل می شود
و با فشردن پدال تحریک می شود.

 • توجه: Z6 در زمان تحریک شروع به ارسال SMS و برقراری تماس به 3 شماره
  آخر کرده و آژیر و بلندگو به صدا در نمی آید.
  در صورت نیاز به پدالی که آژیر را به صدا در بیاورد لازم است از Z4 استفاده

کنید، در صورت فعال شدن زون پدال، دستگاه به سه شماره حافظه آخر پیام هشدار زون پدال را ارسال و پیام مربوطه به آن را پخش می کند.
ارسال SMS : حافظه های شماره 9,8,7
تماس از طریق سیم کارت (GSM ): حافظه های شماره 19,18,17
تماس از طریق خط تلفن ثابت ( LINE ): حافظه های شماره 29,28,27

ریموت اضطراری(Panic SO):

این ریموت مثل یک پدال بی سیم عمل می کند و در مواقع اضطراری در صورت فشردن هر کدام از دکمه های ریموت، آژیر به صدا در آمده و شماره گیری انجام می شود.
جهت ست کردن ریموت اضطراری سوییچ های SET PIR و SET REMOTE
بروی بُرد را بصورت همزمان فشرده و یکی از دکمه های ریموت جدید را فشار دهید، در صورت سِت شدن ریموت اضطراری، دستگاه در هروضعیتی که باشد حتی وضعیت غیر ( مسلح)با فشردن هرکدام
از دکمه های ریموت، آژیر به صدا در آمده و شماره گیری انجام می شود.

توجه : این ریموت جهت آلارم اضطراری می باشد و دقت نمایید با ریموت عادی اشتباه نشود.

(تنظیمات دستگاه از طریق کیپد):

در تمامی برنامه ریزی دستگاه کلید*برای بازگشت به منوی قبل است.

ریست کردن دستگاه:

برق و باتری دستگاه را قطع نمایید، سپس دکمه MEM را فشرده و نگه دارید، در
همین حالت برق و یا باتری دستگاه را وصل کنید، دکمه MEM را همچنان نگه
دارید تا صدای بوق ممتد شنیده شود و کلمه RESET روی LCD نمایش داده شود،
دکمه را رها کنید و منتظر بمانید تا دستگاه به صورت کامل آماده شود.
توجه: در صورت فراموش کردن رمز عبور دستگاه باید از این طریق دستگاه را
ریست کرده و دوباره اطلاعات را ذخیره نمایید.

تنظیم مدت زمان آژیر:

با فشار دکمه 1 و نگه داشتن به مدت 3 ثانیه به بخش تنظیم مدت زمان آژیر وارد می شوید.
با استفاده از دکمه 7 مدت زمان آژیر را کاهش و با استفاده از دکمه 9 آن را افزایش دهید.
سپس با فشردن دکمه ENTER تغییرات را ذخیره کنید .

تنظیم تعداد زنگ انتظار:

در منوی اصلی با فشردن دکمه 2 وارد منوی تنظیم تعداد زنگ انتظار شوید.
در این منو می توانید تعداد زنگ انتظار را با دکمه 7 کاهش و با دکمه 9
افزایش داده و برای ذخیره تغییرات ENTER را بزنید.

تنظیم نوع تک آژیر:

دستگاه هنگام فعال و غیرفعال کردن یک تک آژیر پخش می کند در صورت کم
بودن صدای تک آژیر می توانید یکی از وضعیت های زیر را انتخاب نمایید :
M-SP (1(بلندگوی داخلی )
SIR (2 و M-SP (بلندگوی داخلی و آژیر پیزو)
M-SP-SIR-SP(3 (بلندگوی داخلی، آژیر پیزو و بلند گوی بیرونی)

در تنظیم اولیه دستگاه، حالت اول در نظر گرفته شده است .
جهت تغییر حالت، با نگه داشتن دکمه 3 به مدت 3 ثانیه وارد این بخش می شوید.
با دکمه های 7 و 9 تغییر وضعیت را اعمال کرده و جهت ذخیره کردن
تغییرات دکمه ENTER را فشار دهید.

تغییر PASSWORD:

در منوی اصلی با فشردن دکمه 4 به مدت 3 ثانیه می توانید به منوی تغییر
رمز راه پیدا کنید، در ابتدا باید رمز قبلی را وارد کرده و سپس رمز جدید را
دوبار وارد کنید و برای تایید کردن رمز جدید ENTER را بزنید.

حفاظت بلندگو:

در منوی اصلی با فشردن دکمه 5 وارد منوی حفاظت بلندگو شوید با فشردن
دکمه 1 فعال و با فشردن دکمه 2 غیر فعال می شود.
در حالتی که حفاظت بلندگو فعال باشد با قطع شدن سیم بلندگو اگر دزدگیر در
حالت غیر فعال باشد، شروع به ارسال SMS هشدار قطع بلندگو می کند و در صورت
فعال بودن دزدگیر، شروع به تماس گرفتن کرده و پیغام آلارم را پخش می کند.

تغییر وضعیت زون ها:

برای مشاهده و تغییر وضعیت زون ها با فشردن دکمه 6 وارد منوی تغییروضعیت زون شوید. در ابتدا تمامی زون ها بسته CLOSE) NC )است. که بافشردن شماره مربوط به آن زون می توانید آن را OPEN) NO) کنید.

TONE/PULSE:

با توجه به ساختار متفاوت مخابرات بعضی مناطق، شماره گیری TONE به درستی عمل نمی کند. در این صورت به روش زیر شماره گیری دستگاه را درحالت PULSE قرار دهید، که با فشردن دکمه 8 وارد منوی TONE/PULSEمی شوید و با فشردن دکمه 1 حالت TONE و با فشردن دکمه 2 می توانید .حالت PULSE را انتخاب کنید و برای ذخیره تغییرات ENTER را بزنید.

وارد کردن شماره نصاب در حافظه دستگاه:

برای ذخیره کردن شماره نصاب در دستگاه، در منوی اصلی ابتدا MEM را زده سپس # را فشار داده و ENTER را بزنید. شماره نصاب را وارد کرده و برای ذخیره سازی ENTER را بزنید.

مشاهده میزان آنتن دهی دستگاه و شماره نصاب:

در منوی اصلی با نگه داشتن دکمه 0 می توانید میزان آنتن دهی سیم کارت
خود را همراه با شماره نصاب مشاهده کنید.

تنظیم سطح امنیت دستگاه (SECURITY):

با فشردن دکمه ENTER و نگه داشتن آن به مدت 3 ثانیه وارد منوی SECURITY
می شوید که می توانید امنیت دستگاه خود را در این بخش تعریف کنید در
ابتدا وضعیت قبلی دستگاه نمایش داده می شود و سپس قادر به تغییر آن خواهید بود . به این صورت که :
وضعیت به حالت ENTER 1 +: HIGH
وضعیت به حالت ENTER 2+ : MID
در صورتی که دستگاه روی حالت MID تنظیم شود کلیه کسانی که شماره سیم کارت و همچنین رمز ورودی 4 رقمی دستگاه را داشته باشند می توانند به دستگاه دسترسی پیدا کرده و تمامی تنظیمات و مشاهدات و کنترل
دستگاه را در دست بگیرند ولی در صورتی که روی وضعیت HIGH قرار گیرد تنها
کسانی که شماره آنها در حافظه 10 الی 14 ) 5 حافظه اول GSM ( ذخیره شده
می توانند دزدگیر را فعال و غیر فعال کنند و همچنین شماره های داخل حافظه
را تغییر دهند ولی حتی در این وضعیت تمامی افراد با داشتن شماره سیم
کارت و رمز ورود فقط از طریق SMS می توانند خروجی ها را قطع و وصل نمایند.
توجه: در صورت تماس گرفتن افرادی که شماره آن ها در 5 حافظه اول GSM نباشد
در حالت HIGH دستگاه تماس آن ها را رد داده و اجازه کنترل دستگاه را نمی دهد.

ضبط و پخش صدای خروجی رله ها و بخش کنترل دستگاه:

در این بخش، صدا های پیش فرض روی دستگاه ذخیره شده است. برای تغییرصداهای پیش فرض در منوی اصلی MESSAGE و سپس 0 را بزنید.
بعد از فشردن کلید 0 اقدام به ضبط صدای مربوطه کنید. به این صورت که با نمایش هر متن روی LCD ، با مشاهده START ، شما بلافاصله صدای مربوط به آن را بیان کنید تا ضبط شود. ) فقط 5/ 1 ثانیه وقت دارید ( مثا اولین متن به این صورت است : RELAY 1 IS ON حال در صورتی که این رله برای مثال به
لامپ وصل است می توانید بگویید لامپ روشن شد.
به همین صورت :
RELAY 1 IS ON )1 رله 1 فعال شد
RELAY 1 IS OFF )2 رله 1 غیر فعال شد
RELAY 2 IS ON )3 رله 2 فعال شد
RELAY 2 IS OFF )4 رله 2 غیر فعال شد
RELAY 3 IS ON )5 رله 3 فعال شد
RELAY 3 IS OFF )6 رله 3 غیر فعال شد
RELAY 4 IS ON )7 رله 4 فعال شد
RELAY 4 IS OFF )8 رله 4 غیر فعال شد
SYSTEM IS ARM )9 دزدگیر فعال شد
SYSTEM IS DISARM )10 دزدگیر
غیر فعال شد
INSERT PASS )11 لطفا رمز را وارد کنید
PEDAL ZONE )12 زون پدال
جهت پخش صداهای مربوط به این بخش بعد از زدن کلید MESSAGE کلید 9 را بزنید

گزارش قطع و وصل برق شهر و تلفن:

با قطع و وصل برق شهر و خط تلفن، دستگاه پیام مربوطه را به حافظه های شماره
0 ، 1 و 2 ارسال می کند) برق قطع شد DISCONNECT POWER ، برق وصل شد
CONNECT POWER ،خط تلفن قطع DISCONNECT LINE ( در صورت عدم نیاز به
اعلام قطع و وصل برق و خط تلفن از حافظه های 2 به بعد دستگاه استفاده کنید و
حافظه های 0 ، 1 و 2 را خالی بگذارید.

ضبط/ پخش صدای آلارم (ضبط پیام سرقت):

در منوی اصلی با فشردن دکمه MESSAGE وارد منوی ضبط صدا شوید. پس برای

ضبط صدا دکمه ENTER را زده، صدای مورد نظر خود را ضبط کرده و سپس برای ذخیره سازی ENTER را بزنید. در همین منو برای پخش صدای ضبط شده می توانید بعد از زدن دکمه MESSAGE دکمه CHECK را بزنید.

ذخیره شماره تلفن در حافظه:

دستگاه دارای 30 حافظه شماره تلفن می باشد که 10 حافظه اول(۰تا 9) برای
ارسال پیام کوتاه ، 10 حافظه دوم(10 تا 1)برای تماس از طریق سیم کارت و 10
حافظه سوم (20 تا 29 ) برای تماس از طریق خط ثابت است.
شماره تلفن هایی که تمایل دارید به آنها پیام کوتاه ارسال شود در حافظه 0 تا 9 وارد کنید.
ENTER + شماره تلفن + ENTER + شماره حافظه( 0 تا MEM + (9
شماره تلفن هایی که تمایل دارید از طریق سیم کارت(GSM )با آنها تماس گرفته
شود در حافظه (10 تا 19) وارد کنید.شماره تلفن ثابت با کد شهری
ENTER + شماره تلفن + ENTER + شماره حافظه( 10 تا MEM + (19
شماره تلفن هایی که تمایل دارید از طریق خط تلفن ثابت ( LINE )با آنها تماس
گرفته شود در حافظه (20 تا 29 )وارد کنید.شماره تلفن ثابت بدون کد شهری
ENTER + شماره تلفن + ENTER +شماره حافظه( 20 تا29 )MEM

پاک کردن شماره های داخل حافظه:

ENTER+ ENTER+(شماره حافظه)+ MEM

مشاهده شماره های داخل حافظه:

CHECK+شماره حافظه+MEM

با زدن مجدد کلید CHECK در این مرحله شماره های بعدی را مشاهده خواهید کرد.

تست شماره گیری و ارسال پیام کوتاه:

MESSAGE + شماره حافظه + MEM
در این حالت در صورت وارد کردن شماره حافظه 0 تا 9 دستگاه یک پیام کوتاه با متن TEST ارسال می کند و از شماره حافظه 10 تا 29 تماس برقرار کرده وصدای آلارم ضبط شده را پخش می کند.

نحوه آلارم دستگاه بعد از تحریک:

دزدگیربعد از شروع به آژیر کشیدن، ابتدا به شماره های حافظه 0 تا 9 متن پیام کوتاه ذخیره شده را ارسال می کند، سپس با شماره های حافظه 10 تا19 از طریق سیم کارت تماس گرفته و صدای ضبط شده را پخش می کند و بعد
از آن با شماره های حافظه 20 تا 29 از طریق خط ثابت تماس گرفته و صدای ضبط شده را پخش می کند.

شارژ سیم کارت از طریق کیپد:

درمنوی اصلی با نگه داشتن کلید CHECK به مدت 3 ثانیه وارد منوی مربوط به شارژ شده و می توانید مانند گوشی موبایل سیم کارت خود را شارژ کنید.

همراه اول: #11*140* ENTER

ایرانسل: #1*141* ENTER

ست کردن ریموت کنترل ها:

 • دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.
 • دکمه ی یا را نگه دارید.
 • دکمه SET REMOT را فشار دهید.
 • دستگاه با یک تک بوق اضافه شدن ریموت را همراه با شماره ریموت رویLCD نشان می دهد.

حذف ریموت ها:

 • برق و باتری را قطع کنید .
 • دکمه SET REMOT را نگه دارید و برق را وصل کنید.
 • دستگاه با بوق ممتد حذف ریموت ها را اعام می کند و روی LCD نمایش می دهد.

ست کردن سنسورهای بی سیم:

 • دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.
 • دکمه SET PIR را نگه دارید و سنسور بی سیم را تحریک کنید.
 • دستگاه ست شدن سنسور همراه با شماره سنسور و شماره زون را نمایش می دهد.

روش تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم:

در این دستگاه می توانید سنسورهای بی سیم را به زون های 1 تا 4 مرتبط نمایید.در واقع خصوصیت زون های 1 تا 4 را می توانید ) با تغییر جامپرهای داخل سنسور( به سنسور ها مرتبط نمایید.
توجه: در صورت تنظیم سنسورها به هر صورت هنگام تحریک سنسور LED5روشن می شود.

1-در صورتی که برای زون 1 دینگ دانگ تعریف شده باشد و سنسور بی سیم را به شکل A تنظیم نمایید )سنسور مرتبط با زون 1 می شود( این سنسور نیزبصورت دینگ دانگ عمل می کند.

2-

در صورتی که برای زون 2 حالت تاخیری تعریف شده باشد و سنسور بی سیم را به شکل B تنظیم نمایید (سنسور مرتبط با زون 2 می شود)این سنسور نیزبصورت تاخیری عمل می کند.

3-اگر سنسوری بصورت شکل C تنظیم نمایید(سنسور مرتبط با زون 3 می شود) بدین صورت در حالت پارت زون(نیمه مسلح)این سنسور عمل نخواهد کرد و فقطدر حالت مسلح عمل خواهد کرد.

4-

در صورتی که برای زون 4 حالت 24 ساعته تعریف شده باشد و سنسور بی سیم را به شکل D تنظیم نمایید) سنسور مرتبط با زون 4 می شود( این سنسور نیز به صورت حالت 24 ساعته عمل می کند و در حالت پارت زون عمل نخواهد کرد.

در صورتی که جامپر ها بصورت شکل E تنظیم شود سنسور روی زون 5 ست می شود که این سنسور خصوصیت هیچ یک از زون های بالا را ندارد و همانند یک سنسور مستقل عمل می کند. و در حالت پارت زون (نیمه مسلح)این زون عمل خواهد کرد.

روش تنظیم جامپر های سنسورهای بی سیم:

A)جهت ارتباط سنسور بی سیم با زون 1 باید جامپر D0 را خالی گذاشته و جامپرD1 در سمت L قرار بگیرد و از جامپر (A0 تا A7)را به صورت دلخواه و متفاوت بچینید.

B) جهت ارتباط سنسور بی سیم با زون 2 باید جامپر های D0 و D1 را خالی بگذارید و از جامپر(A0 تا A7 ) را به صورت دلخواه و متفاوت بچینید

C)جهت ارتباط سنسور بی سیم با زون 3 باید جامپر D0 رادر سمت H و جامپر D1
را در سمت L قرار بگیرد و از جامپر ( A0 تا A7)را به صورت دلخواه و متفاوت بچینید.

D)جهت ارتباط سنسور بی سیم با زون 4 باید جامپر D0 را در سمت L قرار بگیرد و بخش سوم
جامپر D1 را خالی گذاشته واز جامپر ( A0 تا A7 )را به صورت دلخواه و متفاوت بچینید.

E) جهت ارتباط سنسور بی سیم با زون 5 باید جامپرهای D0 و D1 را در سمتH قرار بگیرد و از جامپر ( A0 تا A7 )را به صورت دلخواه و متفاوت بچینید.

توجه : برای ست کردن سنسور بی سیم جامپرهای D0 و D1 را مطابق شکل ها بالا بچینید و جامپر های D2 و D3 را در تمام حالات بالا خالی بگذارید.
توجه: در صورت زیاد بودن سنسور بی سیم حتما قبل از ست کردن سنسوربی سیم، جامپرهای ) A0 تا A7 ( در هر چشم را به صورت متفاوت بچینید در غیراین صورت دستگاه تمام سنسورها را به عنوان یک سنسور ذخیره می کند.
نکته: برای ست کردن سنسور بی سیم باید همه ی سنسور های بی سیم قبلی را
خاموش کرده و در لحظه ی ست کردن سنسور بی سیم فقط 1 سنسور روشن باشد.

حذف سنسورها:

 • برق و باتری دستگاه را قطع کنید.
 • دکمه SET PIR را نگه داشته و برق را وصل نمایید.
 • دستگاه با بوق ممتد حذف سنسورها را اعلام می کند و روی LCD نمایش می دهد.

تنظیمات دستگاه از طریق SMS:

در این بخش منظور از 0000 در قسمت های استفاده شده رمز ورود به دستگاه می باشد. کد 0000 رمز پیش فرض دستگاه می باشد. اگر رمز ورود به دستگاه خود را تغییر داده اید، رمز جدید خود را وارد کنید.

 • توجه: در تمام SMS ها از حروف بزرگ و بدون فاصله استفاده کنید.
  نکته: حافظه های 0 و 1 و 2 به عنوان مدیر دستگاه می باشد ( نام زون ها، گزارش محرمانه، قطع و وصل شدن برق و خط تلفن و… برای این سه شماره ارسال می شود).

ریست دستگاه از راه دور:

برای ریست دستگاه از راه دور، کافی است متن رمز دستگاه RS * را به دستگاه
ارسال کرده و منتظر پاسخ شوید. *RS0000

دادن شماره تلفن به حافظه دستگاه از طریق SMS:

دستگاه دارای سه نوع حافظه می باشد که در هرکدام می توان 10 شماره ذخیره کرد.شماره تلفن هایی که تمایل دارید به آنها پیام کوتاه ارسال شود بجای شماره حافظه اعداد 0 تا 9 وارد کنید.
به همین ترتیب برای ذخیره سازی شماره ها، متن زیر را به دستگاه ارسال کنید.
شماره تلفن همراه شماره حافظه رمز دستگاه *SA
به طور مثال برای ذخیره سازی شماره 09123456789 در حافظه شماره 2دستگاه متن زیر را ارسال کنید.
*SA0000209123456789
شماره تلفن هایی که تمایل دارید از طریق سیم کارت با آنها تماس گرفته شود،بجای شماره حافظه اعداد 0 تا 9 وارد کنید. به همین ترتیب برای ذخیره سازی شماره ها، متن زیر را به دستگاه ارسال کنید.

شماره تلفن شماره حافظه رمز دستگاه GAu*

در این بخش به جای شماره تلفن در متن بالا شماره تلفن همراه یا شماره تلفن ثابت با کد شهری قرار دهید.
به طور مثال برای ذخیره سازی شماره 09123456789 در حافظه شماره 2کافیست به دستگاه متن زیر را ارسال کنید.
*GA0000209123456789
و برای ذخیره سازی شماره تلفن ثابت 22222222 در حافظه 0 کافیست به دستگاه
متن زیر را ارسال کنید .ابتدا کد شهری مثا 021 برای تهران قرار دهید.
*GA0000002122222222
شماره تلفن هایی که تمایل دارید از طریق خط تلفن ثابت با آنها تماس گرفته شود،بجای شماره حافظه اعداد 0 تا 9 وارد کنید.
به همین ترتیب برای ذخیره سازی شماره ها، متن زیر را به دستگاه ارسال کنید.شماره تلفن شماره حافظه رمز دستگاه *LA
منظور از شماره تلفن در متن بالا شماره تلفن همراه یا شماره تلفن ثابت بدون کد شهری است.
به طور مثال برای ذخیره سازی شماره 09123456789 در حافظه شماره 2دستگاه متن زیر را ارسال کنید.
*LA0000209123456789
و برای ذخیره سازی شماره تلفن ثابت 22222222 در حافظه 0 کافیست به دستگاه متن زیر را ارسال کنید.
*LA00000222222222

 • توجه: بعد از ارسال هر SMS در صورت درست بودن متن SMS ، دستگاه برای تایید، شماره حافظه و تلفن ذخیره شده در حافظه را از طریق SMS برای شماارسال می کند.

مشاهده شماره های حافظه (SMS ,GSM ,LINE):

برای مشاهده تلفن های ذخیره شده در دستگاه کافیست متن زیر را به دستگاه ارسال کرده و منتظر پاسخ باشید.
CA0000*

تنظیمات متن SMS تحریک (آلارم):

متن SMS می تواند به صورت فارسی یا انگلیسی و به طول حداکثر 40 کاراکتر
به دستگاه ارسال شود.جهت ذخیره متن SMS مربوط به آلارم دزدگیر، SMS زیر را به دستگاه ارسال کنید :
متن مورد نظر *MA0000
منظور از متن تحریک (آلارم)معمولا مکان نصب دزدگیر است.برای مثال می خواهیم در زمان آلارم دستگاه متن (دستگاه دفتر فعال شد) راSMS کند به صورت زیر عمل می کنیم.

دستگاه دفتر فعال شد *MA0000
متن SMS بالا را به دستگاه ارسال می کنیم و دستگاه تایید تغییر متن را به صورت زیر اعام می دارد.
دستگاه دفتر فعال شد : MA

تنظیمات متن SMS جهت نامگذاری زون ها:

جهت ذخیره متن SMS مربوط به زون ها ، SMS های زیر را به دستگاه ارسال کنید:
زون اول Z10000*
Z20000ZONE2*
Z30000ZONE3*
Z40000ZONE4*
زون بی سیم Z50000*
زون پدال Z60000*

برای مثال: راهرو Z10000*

با نام گذاری زون ها پس از آلارم دزدگیر زمانی که دستگاه به شما متن SMSذخیره شده را ارسال می نماید در انتهای متن نام و شماره زون فعال شده رانیز خواهید داشت و به طول حداکثر 10 کاراکتر به دستگاه ارسال شود.
با آلارم کردن دستگاه دو متن SMS به شماره های حافظه ارسال می شود:
-1 به سه شماره 0،1،2 متن اصلی آلارم به همراه نام زون باز شده ارسال می شود.متن تحریک (آلارم): نام زون (شماره زون)
مثال : دستگاه دفتر فعال شد :راهرو ( ز 1)
-2 به شماره حافظه های 3 تا 9 فقط متن آلارم ارسال می شود.متن تحریک آلارم : دستگاه دفتر فعال شد
*توجه! دقت شود که متن SMS تحریک (آلارم) و زون ها باید به یک
زبان باشد. (هر دو فارسی یا هر دو انگلیسی)در غیر این صورت شما متن پیام کوتاه درستی دریافت نمی کنید.

مشاهده شارژ سیم کارت:

کافیست متن زیر را تایپ کرده و به دستگاه ارسال کنید.
همراه اول : # 11 * 140 * CH000008

ایرانسل : # 1* 141 * CH000007

شارژ کردن سیم کارت:

کافیست متن زیر را تایپ کرده و به دستگاه ارسال کنید.
همراه اول : # رمز شارژ #* 140 * CH000022*
ایرانسل : # رمز شارژ * 141 * CH000022*

مشاهده میزان آنتن دهی:

برای مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت نصب شده در دستگاه، پیام *AN0000را به دستگاه ارسال کرده و نتیجه آنتن دهی دستگاه را در پیام کوتاه ارسال شده مشاهده کنید .

مشاهده وضعیت خروجی های دستگاه:

برای مشاهده وضعیت خروجی های دستگاه، پیام CR0000 * را به دستگاه ارسال کرده و منتظر پاسخ باشید.

کنترل خروجی ها:

این دستگاه 4 خروجی دارد که به این سه روش قابل کنترل است:
روشن(ON )، خاموش( OFF)، لحظه ای روشن کردن(NF)
0000 ON/OFF/NF شماره رله *R
برای مثال:
روشن کردن رله اول *R10000ON
غیرفعال کردن رله دوم *R20000OFF
لحظه ای روشن کردن رله دوم *R20000NF

گزارش محرمانه(گزارش ورود و خروج از محیط به مدیر):

یکی از مهمترین امکانات دستگاه این است که اگر فردی دزدگیر را ( از طریق ریموت، کیپد ، تماس و …)فعال (مسلح) یا غیر فعال (غیر مسلح )نماید دستگاه گزارش کار انجام شده را به مدیر ارسال می کند.
در صورت نیاز به گزارش محرمانه ( SEND REPORT ) متن زیر را به دستگاه SMS کنید.
SR0000ON*
برای غیر فعالسازی گزارش محرمانه متن زیر را ارسال نمایید و منتظر پاسخ باشید:
SR0000OFF*
اگر دزدگیر از طریق ریموت فعال یا غیر فعال شده باشد شماره آن ریموت به حافظه 0، 1و SMS 2 می شود. در صورتی که از طریق تماس این کار صورت گرفته باشد شماره آن شخص و متن “ CALL ” ارسال می شود و همچنین اگر ازطریق SMS باشد، شماره شخص و متن“ SMS ” به حافظه 1،0 و 2 ارسال می شود.
ضمنا اگر دستگاه به وسیله کیپد نیز فعال یا غیر فعال شود، شماره کاربر ارسال می شود.

تغییر رمز ورود:

جهت تغییر رمز دستگاه پیام زیر را ارسال نمایید.

رمز جدید رمز قدیم PS*
در صورت تایید شدن رمز جدید، دستگاه متن روبرو را برای شما ارسال می کند.
رمز جدید: NEW PASS
مثال: اگر پیام PS00001234 * را به سیم کارت داخل دستگاه ارسال کنید، دستگاه بعد
از دریافت SMS ، یک SMS حاوی متن NEW PASS : 1234 برای شما ارسال می کند.

مشاهده وضعیت زون ها:

برای مشاهده وضعیت زون ها پیام CZ0000 * را به دستگاه ارسال کرده ومنتظر پاسخ باشید.

فعال / غیرفعال و نیمه فعال کردن دزدگیر:

فعال کردن دزدگیر AR0000*
غیرفعال کردن دزدگیر DI0000*
نیمه فعال کردن دزدگیر HA0000*
متن مورد نظر را به دستگاه ارسال کرده و منتظر پاسخ باشید

تنظیم مدت زمان آژیر:

برای تغییر دادن زمان آژیر )زمان پیش فرض 30 ثانیه است( کافی است متن
SMS زیر را به دستگاه ارسال کنید: (عدد مورد نظر در جدول زیر)
زمان TS0000*

بطور مثال:
برای تغییر دادن مدت زمان آژیر به 70 ثانیه: TS00007*
برای تغییر دادن مدت زمان آژیر به 300 ثانیه: TS0000D*

گزارش دوره ای شارژ:

برای دستیابی به گزارش دوره ای شارژ سیم کارت، کافی است فرمول زیر را به دستگاه ارسال کنید.
CS00000814011# * :همراه اول

# 1* 141 * CS000007 * :ایرانسل
دستگاه بعد از 20 دفعه فعال یا غیر فعال شدن توسط کاربر، به طور خودکاربا اپراتور مربوطه سیم کارت ارتباط برقرار کرده و شارژ سیم کارت را برای شماارسال می کند.

قطع بلندگوی بیرونی:

 • توجه :برای قطع بلندگوی بیرونی (SPEAKER )“فعال” یا “غیر فعال” بودن دستگاه حائز اهمیت است.
  -1 جهت قطع بلندگوی بیرونی در حالت غیر فعالی دستگاه: کافی است متنSC0000OFF * را به دستگاه ارسال کنید و منتظر پاسخ باشید.
  -2 جهت قطع بلندگوی بیرونی در حالت فعالی دستگاه: اگر دستگاه درحالت فعال باشد باید حتما دستگاه را غیر فعال کرده تا بتوانید بلندگوی بیرونی را قطع کنید.جهت غیرفعال سازی دستگاه متن DI0000 * به دستگاه ارسال کنید.بعد از ارسال متن فوق و غیرفعال سازی دستگاه کافی است متن *SC0000OFF
  را به دستگاه ارسال کنید و منتظر پاسخ باشید.برای فعال سازی بلندگوی بیرونی از راه دور، کافی است متن SC0000ON * را به دستگاه ارسال کنید.

حذف ریموت از راه دور:

برای حذف ریموت از راه دور، کافی است شماره ریموت را مدنظر داشته و متن زیر را ارسال کنید : شماره ریموت RR0000*
بطور مثال برای حذف کردن ریموت شماره 2 از راه دور : RR00002*

تغییر زبان:

جهت تغییر زبان بخش گزارش دهی های دستگاه (قطع برق، قطع تلفن و …)به انگلیسی متن: LS0000EN * و یا تغییر به فارسی متن: LS0000FA * را به دستگاه ارسال نمایید و منتظر پاسخ باشید.
در صورت تایید پیامی مبنی بر تغییر، برای شما ارسال می شود.

 • توجه: متن زبان نام زون ها و پیغام تحریک )آلارم( حتما باید یکی باشد.در غیر این صورت شما متن پیام کوتاه درستی دریافت نمی کنید.

کنترل دستگاه و خروجی ها از طریق تماس:

بعد از تماس با دستگاه و شنیدن صدای “ لطفا رمز را وارد کنید”(منظور صدای ضبط شده خودتان در منوی ضبط صدا می باشد)رمز 4 رقمی را با فاصله ازیکدیگر وارد نمایید. با زدن هرکد، دستگاه با صدای تک بوق دریافت کد را تاییدمیکند (در صورتی که بین کدها بیش از 3 ثانیه مکث نمایید دستگاه جهت امنیت ارتباط را قطع می نماید) درصورت ورود رمز اشتباه بلافاصله دستگاه ارتباط را قطع میک‌ند.در صورتی که رمز درست باشد با صدای تک بوق ممتد وارد منوی کنترل دستگاه می شوید که می توانید کنترل خروجی ها، فعالی و غیرفعالی دستگاه را به دست بگیرید.
کلید 1 رله اول را وصل می کند وصدای مربوط به آن پخش می شود.با فشردن مجدد آن رله 1 قطع شده و صدای مربوط به آن پخش می شود.به همین صورت رله 2، 3و 4 که توسط دکمه های 2، 3و 4 کنترل می شود.
کلید 5 جهت فعال و غیر فعال کردن دزدگیر می باشد که با فشردن این کلید دزدگیر فعال و با فشردن مجدد دزدگیر غیرفعال می شود .
با فشردن دکمه 6 دزدگیر به صورت نیمه فعال در می آید و با فشردن مجدد این دکمه دزدگیر غیرفعال می شود .
در تمام مراحل در صورتی که کد کلید مورد نظر توسط دستگاه گرفته شده باشد یک صدای تک بوق برگشت داده می شود و بعد از آن صدای مربوطه پخش می شود و در صورتی که کلیدها به غیر از 1، 2، 3، 4، 5 و 6 باشد، 2 بار صدای تک بوق را خواهید شنید و روی نمایشگر کلمه ERROR CODE نمایش داده می شود.

نرم افزار Android , iOS:

توجه: این برنامه را می توان برای هر دو مدل A700 و + A600 استفاده کرد که فقط
در مدل + A600 قسمت «شماره تلفن »2 را خالی بگذارید.
توجه: جهت دانلود نرم افزار این مدل دستگاه به دو روش زیر می توانید اقدام نمایید.
1( به سایت WWW.ANIKELECTRONIC.COM
مراجعه و در قسمت اپلیکیشن Android و
iOS می توانید نرم افزار را دانلود کنید.
2( با استفاده از QR CODE زیر

بعد از نصب برنامه این مدل دستگاه، وارد برنامه شوید.
ابتدا به منوی (افزودن دستگاه) بروید.

در این منو باید نام دستگاه، شماره تلفن 1و 2 (شماره سیم کارت 1 و 2 دستگاه دزدگیر) و
کلمه عبور (که در ابتدا 0000 است)را وارد کنید
و سیم کارت فعال را انتخاب کنید(در صورتی
که هر دو سیم کارت فعال باشد، سیم کارت 1
را انتخاب کنید و در انتها کلید ثبت را بزنید.)

در منوی اصلی آیکون های فعال وغیرفعال، خروجی 1و 2 و 3 و 4 و برق
قطع، تلفن قطع و بروز رسانی وضعیت رامشاهده می کنید.

فعال در صورت فشردن این دکمه
SMS مربوط به دستگاه ارسال می شود و دزدگیر را فعال می کند. پس آیکونبه حالت فعال در می آید.

غیر فعال در صورت فشردن این دکمه SMS مربوط به دستگاه ارسال
می شود و دزدگیر را غیرفعال می کند.

پس ایکون به حالت فعال در می آید.
خروجی ها: شما می توانید خروجی ها را به 3صورت فعال و غیرفعال و لحظه ای کنترل کنید.
با انتخاب هر گزینه، SMS مربوط به آن به دستگاه ارسال می شود و حالت
مد نظر شما در برنامه نمایش داده می شود.
برق قطع : زمانی که برق دستگاه قطع شده باشد، این آیکون فعال می شود.
تلفن قطع: زمانی که خط تلفن قطع شده باشد، این آیکون ها فعال می شود.
بروز رسانی وضعیت : در صورت فشردن این دکمه، تمامی حالات وکنترل های
شما روی دستگاه در نرم افزار بروز می شود.

در منوی اصلی زمانی که( … ) را فشاردهید وارد منوی دیگری می شوید که
می توانید تنظیمات دستگاه را تغییردهید.
در منوی جدید آیکون هایی را مشاهده می کنید که به توضیح آن می پردازیم.

(سیمکارت)در این بخش می توانید با انتخاب نوع سیم کارت ( ایرانسل یا همراه اول )،شارژ سیم کارت را نیز انجام دهید.

انتن: با فشردن این دکمه، می توانید میزان آنتن دهی سیم کارت قرار گرفته در دستگاه را مشاهده کنید.

تنظیم سیستم:در این بخش می توانید نام دستگاه و شماره تلفن های 1 و 2 (شماره سیم کارت 1 و 2 دستگاه دزدگیر)را تغییردهید و سیم کارت فعال را انتخاب نمایید.می توانید از طریق حذف «دستگاه »اطلاعات دستگاه را در برنامه حذف کرده و دستگاه جدیدی را برنامه ریزی کرد. وهمچنین می توانید از طریق «کلمه عبور
جدید » رمز جدید برای دستگاه انتخاب نمایید و از طریق «بازگشت سیستم به تنظیمات اولیه » می توانید دستگاه را
ریست کرده و تمامی اطلاعات ذخیره شده در دستگاه را پاک کنید. توجه: درصورت لزوم می توانید برای نرم افزار خود رمز عبور چهار رقمی بگذارید

شماره ها: با فشردن این دکمه می توانید اقدام به حذف یا وارد کردن شماره
کنید. SMS (پیام کوتاه) GSM (تماس با سیم کارت)و LINE (تماس با خط
تلفن ثابت)

پیامک: با فشردن این دکمه می توانید متن مورد نظر خود را در مورد زون
مربوطه و پیام ارسالی آن تغییر دهید و ذخیره کنید.

زون ها: با فشردن این دکمه می توانید، وضعیت زون های خود را مشاهده کنید.

خروجی: در این قسمت می توانید نام خروجی ها را عوض کنید و نام مورد
علاقه خود را ذخیره کنید.

گزارش محرمانه: با فشردن این دکمه می توانید نسبت به فعالی یا غیر فعالی گزارش
محرمانه اقدام کنید.

زبان: در این بخش می توانید زبان بخش گزارش های دستگاه ) قطع برق،
قطع تلفن و ….( را تغییر دهید.

اژیر: با فشردن دکمه “ آژیر” در منوی تنظیمات، می توانید مدت زمان آژیر را
از 10 الی 400 ثانیه تغییر دهید و ذخیره نمایید.

بلند گو: با فشردن دکمه “ بلندگو” در منوی تنظیمات، می توانید نسبت به قطع
یا وصل بلندگوی بیرونی اقدام نمایید.

حذف رینوت: با فشردن دکمه “ حذف ریموت” در منوی تنظیمات، در صورت بخاطر
داشتن شماره ریموت، می توانید از راه دور ریموت مورد نظر خود را حذف
نمایید.

 • توجه: دستگاه پس از نصب، سریال خود را به صورت اتوماتیک به سامانه
  پیام کوتاه گارانتی شرکت ارسال می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *